Toukokuun 2007 tilasto

Vähintään kerran viikossa alkoholia käyttäneiden nuorten osuudet ovat tosiaan nousseet 1980-luvun puolivälistä saakka. Pisimmät vertailukelpoiset määrälliset tiedot suomalaisnuorten juomistiheydestä ulottuvat kuitenkin vuoteen 1973 saakka. Tämän yli 30 vuotta kattava trendiviiva on U:n muotoinen, eikä nuorten keskimääräinen juomistiheys pitkään jatkuneesta kasvustaan huolimatta ole vielä yltänyt vuoden 1973 tasolle. Valitsemalla aikasarjan alkupisteen voi siis huomattavasti vaikuttaa tulkintaan.

Tämän huomion ei ole tarkoitus vähätellä nuorten alkoholin käyttöä. On myös tärkeää pitää mielessä tutkimusajankohdan yhteiskunnallinen todellisuus. 1970-luvun alun juomistilastoissa näkyy vuonna 1969 voimaan tulleen alkoholilain vaikutus, ja myös 1960- ja 70-lukujen taitteen yhteiskunnalliset murrokset heijastuvat ihmisten tapaan suhtautua alkoholiin. Kvantitatiiviset mittarit eivät riitä kokonaiskuvan saamiseen nuorten juomatavoista, vaan parhaimmillaan ne toimivat yhdessä kvalitatiivisten tulkintojen kanssa. Askel tähän suuntaan on Nuoret ja alkoholi -kirja.

Nuoret ja alkoholi -kirja on ilmestynyt 23.5.2007

LÄHTEET

Salasuo, Mikko & Tigerstedt, Christoffer (2007) Miten nuorten juomista on tutkittu 1950-2007? Teoksessa Christoffer Tigerstedt (toim.) Nuoret ja alkoholi. Helsinki: Alkoholi- ja huumetutkijain seura & Nuorisotutkimusverkosto, 9–32.

Rahkonen, Ossi & Ahlström, Salme & Rimpelä, Matti (1988) Nuorten alkoholin käyttö vuosina 1973–1987. Helsinki: Alkoholitieto-sarja.

Rimpelä, Arja & Rainio, Susanna & Pere, Lasse & Lintonen, Tomi & Rimpelä, Matti (2005) Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977–2005. Nuorten terveystapatutkimus 2005. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Selvityksiä 23.