Vertaisryhmätoiminnasta

Perheen yksittäisten jäsenten elämäntilanteet vaikuttavat koko perhesysteemiin. Perheenjäsenten toisilleen antama tuki onkin ensiarvoisen tärkeää. Perhe on parhaimmillaan tiivis yhteisö, joka on perillä jäsentensä tunnemaisemasta ja näin ollen se pystyy puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa ongelmatilanteisiin. Perheille tarjottava ryhmämuotoinen tukitoiminta sekä perheterapeuttiset palvelut ovat toimivia keinoja tukea tilanteissa, joissa perheen omat voimavarat eivät jostain syystä ole riittäviä ratkaisemaan sen haasteita tai ongelmatilanteita. Ulkopuolisten tarjoaman tuen ja palvelujen tarkoituksena ei ole korvata perhesysteemin sisäistä tukirakennetta, vaan täydentää sitä mahdollistamalla turvallisen paikan reflektoida. Tämän myötä perheen käyttöön voi tulla uudenlaisia ratkaisumalleja.

Vanhemman rooli perheen sisäisenä tukipilarina on merkittävä. Perheen sisäiset haasteet ja mahdolliset kriisitilanteet ovat vaativia, ja vanhemman jaksaminen voikin joutua näissä tilanteissa koetukselle. Vanhemman oman jaksamisen kannalta, sekä ongelmalliseksi koetun tilanteen kroonistumisen ehkäisemiseksi, on tärkeää hakea tukea ja apua mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Yhtenä esimerkkinä haasteellisesta tilanteesta voi mainita lapsen ei-heteroseksuaalisen identiteetin kohtaamisen.
 
Vanhemmalle oman lapsen seksuaali- ja sukupuoli-identiteetin käsitteleminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää selkeyttävää ja voimaannuttavaa ulkopuolisen tarjoamaa tukea. Jokainen vanhempi toimii niiden vanhemmuuteen liittyvien mallien mukaisesti, jotka he ovat omaksuneet oman kasvuympäristön ja varhaisen vuorovaikutuksen kautta. Aktiivisten valintojen ja tiedostamisen kautta on mahdollista kehittää omaa vanhemmuuden identiteettiä sekä kirjoittaa vanhemmuuden käsikirjoitusta uudelleen.
 
Vanhemmille tarkoitettu vertaisryhmätoiminta on parhaimmillaan turvallinen ympäristö, jossa voi ryhmän avulla löytää uusia keinoja vanhemmuuden tukemiseksi. Nuorten kriisipiste järjestää keväällä 2011 vertaisryhmätoimintaa niille vanhemmille, joiden lapsen seksuaalinen identiteetti on tuonut mukanaan uusia vanhemmuuteen liittyviä kehityshaasteita. Tämän ryhmätoiminnan tarkoituksena on tarjota tukea toimivan vanhemmuuden kehittämiseen.
 
Ryhmään voivat osallistua kaikki ne vanhemmat, jotka pohtivat oman lapsen ei-heteroseksuaalisen identiteetin vaikutuksia omaan vanhemmuuteensa sekä perheen sisäiseen vuorovaikutukseen. Varsinaista ongelmaa ei ole tarvinnut kehittyä, vaan ryhmään voi osallistua myös silloin, kun toiveena on mahdollisten ongelmatilanteiden ennaltaehkäisy.  Ryhmä aloittaa toimintansa maaliskuun loppupuolella ja kokoontumisia on kevään aikana yhteensä viisi kertaa.
 
Lisätietoa vanhempien vertaisryhmätoiminnasta saa Nuorten kriisipisteestä.