Nuorten tulevaisuuden näkymistä

Kesäkuu on aikaa, jolloin monet nuoret aloittavat kesätyön merkeissä työuransa ja saavat myös tiedon pääsevätkö opiskelemaan syksyllä. Nämä nuoret elävätkin henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksensä kannalta merkittävää aikaa. He elävät tietynlaista välitilaa nuoruuden ja aikuisuuden kynnyksellä. Tämä välitilassa eläminen voi aiheuttaa odottavan jännityksen lisäksi myös epävarmuutta ja nuoren omaa identiteettiä koettelevia pettymyksen kokemuksia. Työ- ja opiskeluympäristö, jossa nuoret elävät, on muuttumassa entistä vaativammaksi ja kuormittavammaksi. Herääkin kysymys, kuinka ne nuoret, joille työ- ja opiskelumahdollisuudet eivät avaudu, kykenevät muodostamaan ja säilyttämään oman yksilöllisen tulevaisuuden orientaationsa. Mistä he löytävät tarvittavan selviytymisluottamuksen ja kuinka he kykenevät tiedostamaan oman potentiaalinsa vahvuuksineen ja heikkouksineen?

Se miten elämän vaativissa tilanteissa kyetään toimimaan, riippuu pitkälti siitä mitkä taidot on opittu omassa kasvuympäristössä. Tämä kasvuympäristö voi parhaimmillaan antaa kehittyville nuorille riittävästi luottamusta heidän omiin kykyihin ja positiivisen pärjäämiseen. Ne nuoret, jotka ovat aikuisten mallin avulla oppineet ajattelemaan ratkaisukeskeisesti, kykenevät vaikeistakin tilanteista huolimatta toimimaan päämäärätietoisesti. Nämä nuoret eivät lamaannu vastoinkäymisten edessä. Nuorten parissa työskennellessä näkee usein niitä yksilöitä, jotka lamaantuvat pienimmistäkin vastoinkäymisistä ja pettymyksistä. Usein näiden henkilöiden kyky suhteuttaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin on vähäinen. Tämä voi puolestaan johtaa siihen, että esimerkiksi opiskeluun tai työhön liittyvät pettymykset koetaan kohdistuvan omaan kokonaisvaltaiseen identiteettiin. Näiden tilanteiden toistuessa nuoren elämässä, on mahdollista että luonnolliset pettymyksen ja mielipahan kokemukset mielletään automaattisesti osaksi omaa identiteettiä. Jos nämä nuoret eivät saa riittävästi korjaavia kokemuksia, voi heidän luottamuksensa omaan pärjäämiseen hiipua olemattomiin. Näin ollen negatiivinen sisäinen dialogi voi huomaamatta saada lisääntyvässä määrin tilaa heidän ajatusmaailmassaan.

Nuoria kohtaavien vastuullisten aikuisten tehtävänä onkin usein toimia näille nuorille korjaavia kokemuksia mahdollistavana tahona.  Nuoret sekä aikuiset tarvitsevat läpi elämän toisten ihmisten tarjoamaa peilaamispintaa, jonka kautta on mahdollista reflektoida ja saada uudenlaisia katsontatapoja. Luotettavan aikuisen kautta asioiden peilaaminen voi merkittävästi tukea nuorten omaa kasvua, sekä mahdollistaa vaihtoehtoisia tapoja hahmottaa heidän tiedostettua ja tiedostamatonta potentiaalia. Suurin osa ihmisistä on henkilökohtaisten ja ammatillisten kokemusten kautta kohdannut tilanteita, joissa heidän selviytymisluottamusta on koeteltu. Ne, joilla on ollut mahdollisuus jakaa turhautumisen ja epäonnistumisen tunteita, eivät välttämättä koe pienenevänsä omien taakkojensa alle.

Opiskelemaan ja työelämään hakeutuville nuorille pyritään tarjoamaan erilaisia tukipalveluita. Näiden tukipalvelujen tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään heille mahdollisemman sopivia opiskelu- tai työmahdollisuuksia. Näitä palveluita ei mielestäni ole riittävästi, eivätkä ne aina vastaa nuorten yksilöllisiä tarpeita. Merkittävän ongelmana onkin, että nämä kyseiset palvelut eivät riittävästi tavoita nuoria. Mielestäni näitä palveluita tulisikin tarjota paljon nykyistä monimuotoisemmin. Opinto-ohjauksen ja työvoimapalveluiden lisäksi olisi erittäin oleellista tarjota nuorten elämänhallintataitoja kehittäviä erilaisia tukitoiminnan muotoja. Tukipalveluiden sijoittuminen nuorten elämään ei tulisi keskittyä pelkästään opiskelu- ja työuraa edeltävään ajankohtaan, vaan niiden tulisi kulkea pitkäkestoisesti nuorten arjen mukana.

 

Antti Ervasti on päätyössään järjestömaailmassa. Hän on koulutukseltaan sosionomi (AMK), auktorisoitu seksuaalineuvoja sekä pari- ja seksuaaliterapeutti. Sivutyönään hän tekee seksuaalineuvontaa, seksuaaliterapiaa, koulutuksia ja luentoja. Antti on tehnyt töitä laaja-alaisesti erityisesti seksuaaliterveyteen liittyvien teemojen parissa sekä Suomessa että ulkomailla. Viimeisin kuuden kuukauden ulkomaan ”komennus” oli Väestöliiton lisääntymis- ja seksuaaliterveysprojektissa Intiassa Madhya Pradeshin osavaltiossa. Työn lisäksi voimaa ja energiaa Antin elämään tuovat aviopuoliso, koira sekä puutalossa asuminen.