Nuoret puolueiden kuntavaaliohjelmissa

 
Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenian tutkijat arvioivat puolueiden kuntavaaliohjelmia nuorten asioiden osalta. Tarkastelimme, miten nuorten osallisuutta ja vaikuttamista sekä nuorisopalveluita käsitellään eri puolueiden ohjelmissa. Olemme tiivistäneet alle eri puolueiden vaaliohjelmien yleisilmeen sekä tärkeimmät kärjet nuoriin liittyvien kysymysten kannalta. Kuntavaaliohjelmia tarkasteltaessa on hyvä huomioida niiden hyvin erilainen pituus. Siinä missä osa puolueista tiivisti sanomansa yhden sivun esitteeksi, toiset puolueet venyttivät ohjelmansa yli 30 sivun opuksiksi. Puolueiden välillä oli selkeitä painotuseroja, mutta yleisesti esille nousi kuitenkin nuorten yhteiskuntatakuu: nuorten asioita käsiteltiin koulutus- ja työpaikkojen näkökulmasta, joita pidettiin myös keskeisimpinä nuorten syrjäytymisen ehkäisyn työkaluina. Syrjäytymiskeskustelun problematisointi ei sopinut puolueiden vaaliohjelmaprofiiliin.
 
Ruotsalainen kansanpuolue
 
…oikeus kasvaa turvallisessa ja innostavassa oppimisympäristössä, jossa jokainen tulee nähdyksi ja on osallinen. 
 
RKP:n lyhyt, yhden sivun kuntavaaliohjelma korostaa nuorten osallisuutta ja koulutuksen laatua. Osallisuus kytketään ohjelmassa syrjäytymisen vähentämiseen, nähdyksi tulemiseen omassa ympäristössä sekä vaikuttamisen mahdollisuuksiin kunnissa. Koulutuksen osalta RKP korostaa kielikylpyluokkia ja kielten opiskelua sekä oppimisympäristön turvallisuutta ja innostavuutta. Syrjäytymisen vähentäminen kytkeytyy RKP:nkin ohjelmassa nuorisotakuuseen, ja tulee siten määritellyksi työ- ja opiskelupaikan kautta.
 
Merkillepantavia konkreettisia vaatimuksia RKP:n vaaliohjelmassa ovat - nuorisotakuun ja kielikylpyjen lisäksi - budjettivarojen antaminen nuorisovaltuustoille ja yhtäläisten oikeuksien vaatiminen opiskelijoille terveyspalveluiden käyttäjinä kotikunnasta riippumatta.
 
Vasemmistoliitto
 
…tavoitteena on, että kaikkien oikeus palveluihin turvataan ilman syrjintää.
 
Vasemmistoliiton yhden sivun kuntavaaliohjelma korostaa toimivia peruspalveluita ja kuntalaisten keskinäistä tasa-arvoa. Nuoret mainitaan ohjelmassa vain yhdessä kohdassa, nuorisotyön merkitystä korostettaessa. Nuoria ja nuorten hyvinvointia koskettavat kuitenkin monet ohjelman vaatimuksista esimerkiksi kuntalaisten arjen tukeen, pienempiin asumiskuluihin, puhtaaseen ympäristöön, vaikuttamiseen ja harrastusmahdollisuuksiin liittyen. Koulutuksen osalta Vasemmistoliitto nostaa esille yhtenäisen päivähoidosta toiselle asteelle johtavan sivistyspolun, pienien opetusryhmien ja oppilashuollon merkityksen.
 
Konkreettisista tavoitteista merkillepantavia ovat vaatimus maksuttomasta perusterveydenhuollosta ja asukas-, seura- ja järjestötoiminnan tuen lisäämisestä jokaisessa Suomen kunnassa.
 
Kristillisdemokraatit
 
…eikä nuorten kasvaminen arvotyhjiöön kanna hyvää hedelmää.
 
Kristillistendemokraattien pitkä, 32-sivuinen kuntavaaliohjelma korostaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja perheiden tukemisen merkitystä. Syrjäytymiskehityksen kääntämisen teema kulkee koko ohjelman läpi, mutta erityisesti se korostuu turvallista lähiympäristöä käsittelevässä luvussa. Myös nuoria käsitellään laajimmin tässä kohdassa ohjelmaa. Puolue korostaa tässä mm. alkoholipolitiikan merkitystä, perheväkivaltaan ja nuorten rikolliseen käyttäytymiseen puuttumista, nuorten harrastusmahdollisuuksia, kiusaamisen ehkäisyä ja turvallista netin käyttöä. Muualla ohjelmassaan Kristillisdemokraatit nostaa esiin laajasti koulutuksen merkitystä, ennaltaehkäisevää työtä nuorten kannalta ja maahanmuuttajanuorten haasteita
 
Silmiinpistävää on, että vaaliohjelmassa ei mainita lainkaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnissa. Kristillisdemokraattien vaaliohjelman näyttää korostavan nuoruuteen ja nuorten elämään liittyviä riskejä ja niihin vaikuttamista nuorten oman toimijuuden sijasta.
 
SDP
 
…haluaa saada nuorisotakuun kautta jokaiselle nuorelle ammatin ja kosketuksen työelämään.
 
SDP:n 31-sivuinen kunnallisvaalien ”tausta-aineistossa” vaaliteemoina korostuvat nuorten työllisyys ja kunnallisen nuorisotyön rooli. Työllisyyttä esitetään nuorisotakuun ja yritysten työllistämistalkoiden avulla, ja myös peruskoulun jälkeisen koulutusmahdollisuuksien merkitystä korostetaan. Nuorisotyön halutaan lisäävän nuorten osallistumista sekä jalkautuvan kouluille ja nuorten elinpiiriin. Muualla ohjelmassa halutaan nuorille lisää liikuntaa sekä korostetaan riittävän tuen antamista oppilaille kouluissa. Nuorten yrittäjyyttä ei pitkässä ohjelmassa mainita lainkaan.
 
Konkreettisten tavoitteiden osalta SDP:n ohjelmassa merkillepantavaa on nuorisotakuun keskeinen asema työllistämistavoitteiden toteuttamisessa. Lisäksi SDP vaatii mm. maksuttomia liikuntapaikkoja seuroissa liikkuville alle 18-vuotiaille.
 
Kokoomus
 
… Meillä ei ole varaa antaa yhdenkään nuoren syrjäytyä yhteiskunnasta – jäädä kaiken koulutuksen ja työn ulkopuolelle.
 
Kokoomus tarjoaa äänestäjilleen tiiviin 1-sivuisen vaaliohjelman. Kokoomus korostaa Nuorisotakuun merkitystä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Kokoomus ei problematisoi syrjäytymiskäsitteen käyttöä, vaan se yhdistetään koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämiseen. Esimerkiksi syrjäytymisen monitasoisuutta tai ylisukupolvisuutta ei huomioida.
Kokoomuksen vaaliohjelmassa painottuvat työpaikkojen luominen, yrittäjyyden tukeminen ja kasvuyrittäjyys. Näiden tueksi kokoomus painottaa työelämän joustoja, lapsiperheiden kotipalveluja ja satsaamista maailman parhaaseen opetukseen. Esimerkiksi nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukeminen ei ole mahtunut tiiviiseen vaaliohjelmaan lainkaan.
 
Vihreä liitto
 
…Vihreä kunta rakennetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Vihreä kunta edistää toimeliaisuutta, ehkäisee eriarvoisuutta ja on viihtyisä.
 
Myös Vihreiden kaksisivuisessa vaaliohjelmassa luvataan toteuttaa nuorten yhteiskuntatakuu. Vihreiden ohjelmassa halutaan tiivistää peruskoulun oppilashuollon ja erityisopetuksen, lastensuojelun, erityisnuorisotyön ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä ja painotetaan moniammatillisuutta perheiden hyvinvoinnissa
 
Vihreät painottavat tasa-arvoisia ja moniarvoisia kuntia, joissa kuntalaisten, myös nuorten, ääni kuuluu päätöksenteossa. Vihreät nostavat esiin nuorisovaltuustot ja haluavat antaa niille päätös- ja budjettivaltaa.
 
Keskusta
 
…Koulutus on tärkein keino syrjäytymisen estämiseksi.
 
Keskustan kuntavaaliohjelma on peräti 37 sivun mittainen. Keskusta haluaa edistää lähivaikuttamista, jossa myös nuorten ääni kuuluu ja nuorten ja päättäjien sekä nuorten ja ikäihmisten välisten kohtaamisten kynnystä halutaan madaltaa ja edistää. Keskustan ohjelmassa korostuvat monipuoliset matalan kynnyksen nuorisopalvelut ja nuorten ohjaus. Kynnysten madaltaminen liittyy niin erilaisten ihmisten kohtaamisien edistämiseen kuin hallinnon rakenteiden madaltamiseen. Maahanmuuttajien tukeminen ja moniarvoisuuden edistäminen tuodaan Keskustan ohjelmassa voimakkaasti esille. Keskustan ohjelma nostaa esiin nuorten oman vaikuttamisen, mutta pääpaino on kuitenkin nuorten ympärillä olevien aikuisten, järjestöjen ja kunnallisten palveluiden tukiverkkojen tiivistämisessä sekä nuorten neuvonnan ja ohjauksen lisäämisessä. Keskusta korostaa lähipalveluiden merkitystä, mutta huomioi erityisesti pitkien välimatkojen kunnat ja painottaa etäopetuksen, etäpalveluiden ja videoyhteyksien kehittämisen tarpeellisuutta.
 
Perussuomalaiset
 
…Perussuomalaiset tekevät kaikkensa, jotta lähi- ja kyläkouluja ei lakkauteta, mikäli oppilaita kouluihin riittää.
 
Perussuomalaisten kattavassa 28-sivuisessa kuntavaaliohjelmassa nuoret ovat vahvasti esillä. Perussuomalaiset asettavat monille taloutensa kanssa kamppaileville kunnille vahvoja lisävaatimuksia nuorten aseman ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi: listalla ovat esimerkiksi kattavat kuntien tarjoamat harrastusmahdollisuudet nuorille, nuorten terveyspalvelut, moniammatillinen yhteistyö, erityisesti köyhien perhe- ja sosiaalipalvelut, lastensuojelun kehittäminen, yhteiskuntatakuun toteuttaminen, lisäpanostukset etsivään ja ehkäisevään nuorisotyöhön, kuntien järjestämien koulukyyditysten lisääminen, opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen vahvistaminen sekä kuntien tarjoamat työharjoittelut ja oppisopimuskoulutukset. Perussuomalaiset haluavat, että jokainen kunta toteuttaa nuorten hyvinvointisuunnitelmat, jokaisessa kunnassa on nuorisovaltuusto ja nuorten osallistumista päätöksentekoon tulee vahvistaa. Perussuomalaiset vastustavat poliittisten nuorisojärjestöjen taloudellista suosimista. Perussuomalaisten mielestä suunnitteilla oleva kuntauudistus vaarantaa koko maan elinvoimaisuuden, vaihtoehdoksi he tarjoavat aikalisää.
 
Perussuomalaisten vaaliohjelma eroaa muista selvimmin maahanmuuttoon liittyvien kysymysten kohdalla. Perussuomalaiset painottavat sukupuolesta, koulutuksesta, sosiaalisesta asemasta tai terveydestä riippumatonta tasa-arvoisuutta. Tämä linjaus kohdistuu myös esimerkiksi erilaisten oppijoiden huomioimiseen nuorten koulutuksessa. Sen sijaan esimerkiksi uskonnollinen tai etninen tausta on sivuutettu kirjoitettaessa tasa-arvosta. Maahanmuuttoa käsitellään perussuomalaisten ohjelmassa varoittamalla kuntia vastaanottokeskusten perustamisesta vain työpaikkojen toivossa tai korostamalla kerjäämisen haitallisuutta. 
 
Veli Liikanen, tutkija, 
Veli Liikanen on itse ehdolla kuntavaaleissa ja toimii Mikkelin seudun Vihreiden puheenjohtajana
 
Jussi Ronkainen, tutkimusjohtaja
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Juvenia – nuorisoalan osaamiskeskittymä