NoRa (NoRacism) -hanke: Rasisminvastainen työ verkossa

Rasisminvastainen verkkonuorisotyön NoRa (NoRacism) -hanke perustettiin Pelastakaa Lapset ry:n ja laajan yhteistyöverkoston toimesta vuonna 2009. Hankkeen tarve nousi esiin Manteli- ja KEKS-chateissa, kun rasismia kokeneet nuoret kertoivat tarpeestaan saada tukea ja keskusteluapua. Tukimuotojen kehittämisen ja tuen tarjoamisen lisäksi NoRa:n tavoitteiksi asetettiin nuorten ja nuorten kanssa toimijoiden tietoisuuden lisääminen rasismista, sen tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. Verkossa nuorten kanssa toimijat kokivat riittämättömyyden tunnetta keskusteltaessa nuorten kanssa rasismiin ja monikulttuurisuuteen liittyvistä teemoista, tämä lisäsi hankkeen yhdeksi tavoitteeksi myös rasismivastaisten työkalujen kehittämisen nuorisotyöhön.

NoRa-hankkeen ensimmäinen vuosi 2009 oli haasteellinen. Oli lähdettävä tekemään rasisminvastaista työtä kohtalaisen alusta ja luotava pohjaa rasisminvastaiselle verkkonuorisotyölle. Hankkeen toiminta käynnistyi kuitenkin hyvin. Moniammatillisen yhteistyöverkoston tuella jalkauduttiin nuorten suosimille verkkopalveluille, käynnistettiin teema-chatit ja jatkuvan tuen toiminto nuorille, tutkittiin rasismin ilmenemismuotoja verkossa, levitettiin tietoutta hankkeesta, suunniteltiin rasisminvastaisia tempauksia ja koulutettiin nuorten kanssa toimijoita. Teema-chatit muodostuivat yhdeksi toimivaksi kanavaksi lisätä nuorten tietoisuutta rasismista ja rasisminvastaisuudesta. Nuorille ne ovat olleet matalan kynnyksen kanava pohtia ennakkoluulojaan sekä yhdenvertaisuuden merkitystä.

Vuonna 2010 NoRa:n järjestämät koulutukset, teema-chatit, rasisminvastaiset tapahtumat ja kilpailut nousevat entistä suurempaan rooliin. Koulutusten lisäämisen takana on hankkeen tavoite saattaa rasisminvastaisuus luonnolliseksi osaksi niin verkko- kuin muutakin nuorisotyötä. Tämä tavoite syntyi huomiosta rasisminvastaisten yhteisten linjausten puuttumisesta nuorisotyössä (Honkasalo, Souto, Suurpää 2007, 54–56; Safari 2009, 8). Koulutukset lisäävät tietoisuutta rasismin ilmenemismuodoista ja antavat työkaluja rasisminvastaiseen toimintaan. Koulutusten tavoitteina ovat myös ennakkoluulojen avaaminen ja stereotypioiden murtaminen. Rasismin vastustaminen tarvitsee omien ennakkoluulojen ja asenteiden tarkastelua sekä tietoisuutta rasismin ilmenemistavoista. On vaikea vastustaa sellaista, jota emme tunne emmekä tiedosta tai mihin itse osallistumme (Safari 2009, 7).

Hakeuduin työharjoittelijaksi NoRa-hankkeeseen, koska halusin tehdä rasisminvastaista työtä. Ensimmäisissä teema-chateissa oli kuitenkin yllättävän vaikeaa keskustella nuorten kanssa heidän ennakkoluuloistaan ja vastata heidän väitteisiinsä rakentavasti. Välillä jopa huomasin itsessänikin samoja ennakkoluuloja kuin nuorilla oli. Ymmärränkin hyvin nuorten kanssa toimijoiden halun saada työkaluja rasisminvastaiseen työhön. Olen ollut hankkeessa mukana nyt 3 kuukautta: tässä työssä tarvitaan tahtoa vaikuttaa, avointa mieltä ja tietoa.

Viime aikoina nettirasismi on noussut näkyväksi teemaksi mediassa. On ilo todeta, että nimenomaan nettirasismiin ja sen eri muotoihin on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Rasisminvastaiselle nuorisotyölle verkko luo tärkeän ja hyvän toimintaympäristön. Koska internet kuuluu luonnollisena osana lähes jokaisen nuoren arkipäivään, ei mielestäni kasvotusten ja verkossa tehtävää rasisminvastaista työtä ole mielekästä erottaa omiksi alueikseen. Onkin tarkoituksenmukaista pohtia, kuinka nämä kaksi toimintaympäristöä voisivat tehokkaasti tukea toisiaan.

Pihla Ruuskanen

Kirjoittaja on yhteisöpedagogi-opiskelija Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) ja toimii harjoittelijana NoRa-hankkeessa.

Lähteet

Honkasalo Veronika, Souto Anne-Mari & Suurpää Leena
2007. Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Safar Emmi
2009. ”Rakasta rotuasi” - Rasismin ja etnisen syrjinnän ilmenemismuodot verkkonuorisotiloilla IRC-Galleriassa sekä Habbossa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.