Nettiahdistelu

Internetin chateissa ja muissa sosiaalisen median ympäristöissä kohdistuu nuoriin poikiin ja tyttöihin seksuaaliseksi ahdisteluksi luokiteltavaa toimintaa. Se voi koskettaa ketä tahansa sosiaalisen median ympäristössä kommunikoivaa nuorta.

Ahdistelijoina ovat sekä miehet että naiset. Taustat seksuaaliseen ahdisteluun syyllistyvillä vaihtelevat, vaikka tiettyjä yhteisiä piirteitä tarkastellessa usein löytyykin. Yhteistä heille on pyrkimys päästä tietyntasoiseen seksuaaliseen kontaktiin merkittävästi heitä nuorempien, usein ala-ikäisten nuorten kanssa. Heidän tavoitteenaan ei ole luoda kahdenkeskistä kontaktia fyysisesti, henkisesti ja seksuaalisesti samantasoisen henkilön kanssa. Tekijät vaistoavat usein omalle toiminnalleen alttiit nuoret. Kohteeksi joutuvien alttius voi johtua useista eri tekijöistä, kuten nuoren kyvyttömyydestä asettaa omia rajoja sekä epätietoisuuden tunteesta siitä, mikä on sallittua ja mikä ei.    

Termillä ”grooming” tarkoitetaan erilaisin manipuloinnin keinoin tapahtuvaa lapsen tai nuoren houkuttelua seksuaaliseen kanssakäymiseen. Houkuttelulla tekijät pyrkivät rakentamaan itsensä ja uhrien välille näennäiseen luottamukseen perustuvan suhteen, joka mahdollistaisi asteittain etenevän seksuaalisen ahdistelun ja hyväksikäytön. Tekijöiden yksi tavoite on saada nuori uhri vääristyneellä tavalla romantisoimaan seksuaalinen ahdistelu.

Tämänhetkisen lain mukaan Suomessa on alaikäisen kanssa seksuaalinen kanssakäyminen ja sen yritys rangaistavaa, muttei siihen houkuttelu. Oikeusministeriössä on suunnittelun alla lakiuudistus, jonka avulla myös houkuttelu tulisi rangaistavaksi teoksi. Lakimuutoksen avulla viranomaiset saisivat tehokkaampia keinoja seksuaaliseen ahdisteluun syyllistyvien paljastamiseen, kiinniottamiseen ja vastuuseen saattamiseen.

Mediakasvatusta tarvitaan

Vanhemmille ja nuorten parissa ammatillisesti toimiville lasten ja nuorten seksuaalinen ahdistelu synnyttää runsaasti pohdintaa ja eritasoista huolta. Vanhemmat pohtivat esimerkiksi omien kasvatuksellisten menetelmiensä rajoja. Nuorella tulisi olla riittävästi mahdollisuuksia oppia omista virheistään, koska siten he oivaltavat parhaiten omat kehityshaasteensa. On haasteellista mahdollistaa kasvavalle nuorelle riittävästi vapautta kehittyä ja samaan aikaan tukea heitä rajaamisessa.

Sosiaalisen median ympäristössä tapahtuvasta seksuaalisesta ahdistelusta ja hyväksikäytöstä puhuttaessa korostuu oikeanlaisen mediakasvatuksen merkitys. Suomessa vanhemmat sekä ammattilaiset voivat saada tukea, opastusta ja konsultaatiota siitä, kuinka mediakasvatuksen keinoin voi ennaltaehkäistä kehittyvän nuoren joutumista seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Mediakasvatukseen liittyvää opastusta tarjoaa Suomessa muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Mediakasvatus yksinään ei mielestäni ole kuitenkaan riittävä keino. Sen lisäksi vanhempien ja ammattilaisten olisi suositeltavaa luoda molemminpuoliseen luottamukseen ja avoimeen dialogiin perustuva suhde nuorten kanssa. Myös seksuaaliseen ahdisteluun ja hyväksikäyttöön liittyvän tiedon hankinta ja omaksuminen on oleellista. Perustason tieto hyväksikäytön dynamiikasta ja hyväksikäyttäjien profiloinnista tulisikin mielestäni sisällyttää nuorten parissa toimivien ammattilaisten ammatilliseen koulutukseen ja työssä tapahtuvaan perehdytykseen.

Virtuaalinen ympäristö ja sen toimintakulttuurit muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Jos ei ole perustietoa netissä tapahtuvasta hyväksikäytöstä ilmiönä, ammattilaisilla ei ole kykyä huomioida seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja ahdisteluun liittyvää erityisyyttä.

Hyödyllisiä linkkejä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, mediakasvatus

Väestöliiton NUSKA-palvelu

 

Antti Ervasti on päätyössään järjestömaailmassa. Hän on koulutukseltaan sosionomi (AMK), auktorisoitu seksuaalineuvoja sekä pari- ja seksuaaliterapeutti. Sivutyönään hän tekee seksuaalineuvontaa, seksuaaliterapiaa, koulutuksia ja luentoja. Antti on tehnyt töitä laaja-alaisesti erityisesti seksuaaliterveyteen liittyvien teemojen parissa sekä Suomessa että ulkomailla. Viimeisin kuuden kuukauden ulkomaan ”komennus” oli Väestöliiton lisääntymis- ja seksuaaliterveysprojektissa Intiassa Madhya Pradeshin osavaltiossa. Työn lisäksi voimaa ja energiaa Antin elämään tuovat aviopuoliso, koira sekä puutalossa asuminen.