Monitulkintainen sukupuolisensitiivisyys

Joukko sukupuolisensitiivistä työtä tekevien järjestöjen ja hankkeiden edustajia kokoontui toukokuun alussa yhteen pohtimaan sukupuolisensitiivisyyden monitulkintaista käsitettä ja sitä, miten kukin ymmärtää sen työssään. Tapaamiseen osallistuneiden näkökulmat niin sukupuoleen kuin sukupuolisensitiivisyyteenkin olivat hieman eri tavalla painottuneita. Silti näkemykset aiheesta eivät olleet toisilleen vastakkaisia vaan pikemminkin limittäisiä. Yhteisen käsityksemme mukaan sukupuolisensitiivinen työ on tärkeää, koska se tuo sukupuolen ja siihen liitettyjen merkitysten painoarvon esille. Tämä on erityisen tärkeää yhteiskunnassa, jossa tasa-arvoa usein pidetään jo saavutettuna etuna ja etenkin aikana, jolloin lasten ja nuorten ”syrjäytymisestä” puhutaan päivittäin julkisuudessa. 
 
Sukupuolta voi määritellä eri tasojen kautta, mutta yksilöllisen kokemuksen kohdalla nämä kaikki tasot ovat aina samanaikaisesti läsnä. Sukupuoli on paitsi biologiaa myös sosiaalista ja kulttuurista sekä elettyä ja koettua, sisäistä tunnetta tiettyyn sukupuoleen kuulumisesta. Sukupuoli on moninainen, eikä se ole ongelmitta jaettavissa kahteen toisilleen täysin vastakkaiseen ryhmään. Jokaisella on oltava oikeus ilmaista sukupuoltaan haluamallaan tavalla. Samat oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet koskevat meitä kaikkia.
 
Ymmärrämme sukupuolen olevan historiallisesti ja kulttuurisesti muuttuvaa, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että sekä eri sukupuolta oleviin lapsiin että aikuisiin kohdistuu erilaisia odotuksia ja oletuksia heidän kyvyistään ja ominaisuuksistaan. Usein nämä odotukset ovat tiedostamattomia ja vaikuttavat siihen, miten kohtaamme toiset arjessa.  Työssämme sukupuolta ei häivytetä taustalle, vaan sen esiin nostaminen tarkoittaa paitsi tyttö- ja poikaerityistä toimintaa, myös huomion kiinnittämistä aikuisten omiin, usein tiedostamattomiin käsityksiin sukupuolesta ja sen merkityksistä. Tavoitteena on avoin ja toista kunnioittava dialogi.
 
Sukupuolisensitiivisyys – mitä se on?
 
Sukupuolisensitiivisyydeksi voidaan nimetä näkökulma, jossa tiedostetaan ja tunnistetaan sukupuolen merkitys ja sukupuolistereotypioiden rajoittavuus kasvatus- ja vuorovaikutustyössä. Se voi tarkoittaa mm. sitä, että ollaan tietoisia sukupuolten erilaisesta historiasta sekä yhteiskunnallisista ja kulttuurisista oletuksista, jotka kohdistuvat niin tyttönä kuin poikanakin olemiseen.  Millaista käytöstä aikuiset ja kasvattajat tukevat? Millainen on ”hyvä” tai kelpoinen tyttö/poika? 
 
Onko vaihtoehtoisia kertomuksia tyttönä tai poikana olemisesta olemassa? Mistä niitä löytää? Saavatko sukupuolinormeja rikkovat lapset ja nuoret riittävästi tukea? Onko tilanteita, joissa jokin muu ero on sukupuolta merkittävämpi? Yhteinen keskustelu asiasta jatkuu.
 
Poikien Talo, Kalliolan Nuoret ry
Tyttöjen Talo Helsinki
Folkhälsans Förbund
Tyttötyön verkosto- hanke, Suomen Setlementtiliitto ry
Oiva ja Ilona- hanke, Jyvälän Setlementti ry
Non Fighting Generation ry
Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa- hanke, Naisasialiitto Unioni ry
 
[1] Tapaamiseen osallistuivat Tyttöjen talon, Poikien talon, Folkhälsans Förbundetin, Tyttötyön verkosto- hankkeen, Oiva ja Ilona- hankkeen, Non Fighting Generationin ja Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hankkeen edustajat.