En undersökning av högstadieelevers fritidsaktiviteter

Jag studerar till samhällspedagog vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo, och skriver mitt examensarbete om hur Hangös svenskspråkiga ungdomar spenderar sin fritid samt vad ungdomarna vill att det kommunala ungdomsarbetet skall erbjuda dem. För att få svar på de här frågorna valde jag att hålla en enkät för alla elever i Hangö Svenska Högstadium. Sammanlagt 129 elever deltog i undersökningen.

Samhället står i en ständig förändring och utmaningen för ungdomsarbetet är att hinna med i den här förändringen. Netari erbjuder ungdomar en möjlighet att i realtid diskutera med både andra ungdomar och med utbildade ungdomsledare. Verksamheten erbjuds tillsvidare endast på finska.

Till ungdomars aktiviteter hör bl.a. att lyssna på radio och musik, titta på tv och film, tala i telefon, läsa böcker och tidningar, läsa och skriva, rita och teckna, spela spel och umgås med kompisar. Idag finns det möjlighet att utföra alla de här aktiviteterna på nätet. Ungdomarnas fritidsaktiviteter har inte förändrats avsevärt genom åren, det är snarare sättet de utför dem på som har förändrats. Något som inte har förändrats är den vuxnas roll i allt det här, den vuxna skall ännu finnas där och vägleda ungdomarna så som de alltid har gjort. Många vuxna tycker att ungdomar spenderar alltför mycket tid framför datorn, men rent tidsmässigt så sätter de antagligen inte mer tid på sina fritidsintressen än vad ungdomar förr gjorde. Saken är den att de spenderar sin fritid på ett annat sätt. För ungdomar är inte datorn något märkvärdigt utan den är lika naturligt som t.ex. att titta på TV. Ungdomar har fortfarande samma grundbehov som förr, att genom samvaro och lek ta reda på vem de egentligen är och vilka värderingar de har samt hitta vänner att samtala med och utöva intressen med. Ungdomar rör sig vant i den virtuella världen och tycker det är hur naturligt som helst att kommunicera via Internet. I allt detta skall vi vuxna ännu finnas tillhands för de unga och dela med oss av våra egna erfarenheter (Erlandsson, 2006: 4-9).

I min enkät fick ungdomarna fritt berätta vad de gör på sin fritid. 43 % av alla elever har nämnt orden dator och/eller Internet i sina svar. Det här anser jag att är en hög procent eftersom jag inte gav några svarsalternativ till den här frågan. Det betyder således att datorer tar upp en stor del av ungdomarnas fritid. Ungdomarna fick också välja tre alternativ om var de oftast träffar sina kompisar på fritiden. Här gav jag nio olika svarsalternativ: hemma hos någon, på Walkers, i samband med någon hobbyverksamhet, på något café, i stadens centrum, på Internet, på den kommunala ungdomsgården, på församlingens ungdomsgård samt någon annan mötesplats. Ur svaren framgår att 66 % av eleverna träffar sina kompisar på Internet.

Av alla ungdomar som svarade tycker 36 % att det är viktigt att den verksamhet de deltar i sker på deras modersmål(svenska). 60 % av ungdomarna har aldrig besökt den kommunala ungdomsgården och utifrån det resultatet anser jag att någon sorts verksamhet borde ordnas för dessa ungdomar. Många av dem som svarat har förklarat att de inte kan finska och då kan jag dra den slutsatsen att dessa ungdomar inte på något sätt kan delta i den verksamhet Netari erbjuder ungdomar. 19 % av alla högstadieelever har svarat att de är intresserade av att besöka en ungdomsgård på Internet. Enligt mig är det här en relativt hög procent, och det tyder på att det finns ett behov av svenskspråkig Netari-verksamhet. Hälften av Hangös svenskspråkiga högstadieelever besöker regelbundet något forum på Internet och de forum som besöks mest är Irc-galleria och Facebook. I nuläget samarbetar Netari med Irc-galleria och ungdomsverksamheten håller öppet två kvällar i veckan, som tidigare nämnt dock endast på finska. 3/129 elever vad Netari är för något, och det är underligt med tanke på hur flitiga besökare de är av Irc-galleria. Min undersökning visar att det finns ett behov av att ordna även svenskspråkig Netari-verksamhet. En idé skulle vara att ordna ungdomsverksamhet på svenska i samarbete med Irc-galleria t.ex. en gång i veckan. För att kunna nå dessa ungdomar måste man hitta de rätta forumen att göra det via. Ur min undersökning framgår att Netari inte behöver söka nya kanaler för att nå de svenskspråkiga ungdomarna för Irc-galleria besöks även av en hel del svenskspråkiga ungdomar (30 % av eleverna i Hangö svenska högstadium). Habbohotel nämndes inte av någon av respondenterna.

Jag avslutar mitt inlägg med ett citat ur enkäten: 

”Språket har betydelse, för att det är lättare för var och en, om man får tala sitt eget modersmål.” (Pojke, klass 9)

Sofie Stenman
studerande, Yrkeshögskolan Novia

Källor

Erlandsson, Hans (2006) Barn, unga och Internet. Sverige: Docendo.

Forskning. En undersökning av högstadieelevers fritidsaktiviteter.