Ehkäisevän päihdetyön ammatillisia lähtökohtia

Joskus nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset valittelevat, että tutkijoiden kirjoitukset ja puheet ovat vaikeaselkoisia, eikä niistä pysty ammentamaan työssä tarvittavaa tietoperustaa. Samoin nuorisotutkijat tuskailevat ajoittain käytännön työntekijöiden piittaamattomuuden tai ymmärtämättömyyden kanssa, koska heidän kirjoituksiaan tai puheitaan ei riittävästi noteerata työelämässä. Viestinnän ja vuorovaikutuksen ongelmat estävät tai ainakin vaikeuttavat joskus tutkijoiden ja käytännön työntekijöiden vuoropuhelua. Ongelmaa ei kuitenkaan kannata ylikorostaa tai vaipua epätoivoon. Preventiimin ja Nuorisotutkimusseuran järjestämä seminaari, Pullo, pilvi ja politiikka, osoitti, että hedelmällistä vuoropuhelua viriää helpostikin, kunhan sille tarjotaan toimiva foorumi ja kunhan osallistujat itse ovat valmiita aktiiviseen keskustelun käymiseen.

Niin nuorisoalan ehkäisevässä päihdetyössä kuin muussakin ihmissuhdetyössä tietoperustan merkitys kasvaa jatkuvasti. Kasvatus- ja ihmissuhdetyötä tekevä ammattilainen joutuu työssään perehtymään laajasti erilaisiin tutkimuksiin, toimintasuunnitelmiin, tavoiteohjelmiin, raportteihin, ohjeistuksiin ja moniin muihin tietolähteisiin. Tosiasia kuitenkin on, että vankka tietoperusta sinänsä ei tee kenestäkään pätevää ammattilaista. tarvitaan myös kykyä ymmärtää käytettävissä olevan tiedon merkitys kussakin konkreettisessa tapauksessa sekä taitoa soveltaa käytössä olevia työmenetelmiä pätevällä tavalla. Ammatillinen osaaminen on monitahoinen ja monimutkainen kokonaisuus, joka käytännöllisestä perusluonteestaan huolimatta on abstrakti ja vaikeasti hahmotettavissa oleva kokonaisuus.

Ehkäisevän päihdetyön toimintakenttä on hyvin moninainen ja monitoimijainen. Se on samanaikaisesti sekä haaste että välttämättömyys. Haasteena on, ainakin hallinnollisesta näkökulmasta, hajanaisuus ja epäjohdonmukaisuus, joka näyttäytyy ajoitta pirstaleisina hankkeina tai yksittäisinä ja toisistaan irrallisina toimina. Kokonaiskuvan hahmottaminen on usein vaikeaa ja erilaiset yritykset koordinoida toimintaa kohtaavat usein ylikäymättömiä vaikeuksia. Moninaisuus on samalla kuitenkin välttämättömyys, sillä myös itse päihdeilmiö on monimutkainen. Ongelmien ehkäisemiseksi tarvitaankin erilaisia lähestymistapoja ja tilannesidonnaisia toimintamalleja. Niistä kukin tavoittaa aina jonkun kohderyhmän. Suurten ja tiukasti koordinoitujen toimintatapojen logiikka sopii huonosti postmodernin yhteiskunnan pirstaloituneille toimintakentille.

Monitoimijuuden hyväksyminen ei tarkoita sitä, että ehkäisevän päihdetyön nimissä voisi tehdä mitä tahansa tai toimia miten tahansa. Laadukkaalle ja tuloksia tuottavalle ammatilliselle työlle on löydettävissä reunaehtoja, joita ei voi missään olosuhteissa jättää huomiotta. Ehkäisevän päihdetyön laatu ja laatukriteerien kokonaisuus muodostavat tietyt rajat, joiden merkitys tulee ymmärtää ammatillisessa työssä. Myös ammattieettiset periaatteet asettavat tiettyjä rajoituksia toimintatavoille. Ehkäisevän päihdetyön osalta ammattieettisten periaatteiden pohdinta on viime vuosina jäänyt kuitenkin valitettavan vähäiseksi. Sen suuntaisia pohdintoja olisi syytä syventää.

Yleisesti voidaan todeta, että yksilösuojaan ja yksilöllisiä oikeuksia koskevien asioiden merkitys korostuu globalisaation edetessä. Päihdepolitiikkaa tulee tarkastella jatkossa yhä enemmän kansainvälisellä ja globaalilla tasolla. Vaikka kansallisilla ratkaisuilla onkin edelleen oma merkityksensä, ei niillä kyetä vaikuttamaan riittävästi. Päihdekasvatuksessa sen sijaan näkökulman on ajoittain oltava hyvinkin yksilöllinen ja kestävät ratkaisut löytyvät usein läheltä yksilöllistä arkipäivää. Tämä ei toki tarkoita sitä, että toimintamallien tulisi olla yksilökeskeisiä. Yhteisöllinen lähestymistapa toimintamallien tasolla erityisesti nuorten parissa tehtävässä työssä voidaan osoittaa kerta toisensa jälkeen päteväksi. Olennaista on toimivan tasapainon löytäminen näiden eri tasojen kesken.

Reijo Viitanen
Kirjoittaja työskentelee lehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa HUMAKissa.